Winkel aanbieder: World of Textiles

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Willy Maisel GmbH – B2C

Onlinestore Opel Workwear (per juni 2014)

 

§ 1 Toepasselijkheid

Met betrekking tot de zakelijke betrekkingen tussen Willy Maisel GmbH en zijn klanten gelden uitsluitend de algemene voorwaarden zoals die hieronder staan vermeld. Deze hebben uitsluitend betrekking op bestellingen die consumenten plaatsen in de zin van § 13 BGB (Duits burgerlijk wetboek).

 

§ 2 Overeenkomst afsluiten

De internetpagina's van de onderneming Willy Maisel GmbH vertegenwoordigen uitsluitend een catalogus met te verkopen producten. Door het weergeven van de producten op de internetpagina's nodigt Willy Maisel GmbH zijn klanten alleen uit om bestellingen te plaatsen. De vervolgens via e-mail verzonden bevestiging van de bestelling resulteert nog niet in een koopovereenkomst.

Een koopovereenkomst komt pas tot stand met de verzending van onze opdrachtbevestiging binnen 1 dag na ingang van de bestelling, dan wel uiterlijk bij aflevering van de goederen, die vervolgens geldt als aanvaarding van verklaring van Willy Maisel GmbH.

 

Wanneer bij onze onlineshop een bestelling wordt geplaatst, bestaat de bestelprocedure uit in totaal 5 stappen. De eerste stap bestaat uit het selecteren van de gewenste goederen. In de tweede stap kan indien gewenst een nadere selectie uit de producten worden gemaakt. In de derde stap dienen uw klantgegevens inclusief factuuradres en een eventueel afwijkend afleveradres te worden opgegeven. In de vierde stap selecteert u de betaalmethode. In de laatste stap is het mogelijk om alle informatie (zoals naam, adres, betaalmethode, bestelde artikelen) nog eens te controleren en eventueel te corrigeren, voordat u uw bestelling door te klikken op "bestellen met betaalverplichting" aan ons verzendt.

 

Willy Maisel GmbH accepteert geen bestellingen van klanten die nog geen 18 jaar zijn.

 

§ 3 Mededeling herroepingsrecht

Herroepingsrecht:

 

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde persoon die niet de transporteur is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, dient u ons (Willy Maisel GmbH, Münchberger Straße 46, 95176 Konradsreuth, support@world-of-textiles.com, tel.: 00 49 (0)9292 / 519 - 500, fax: 0o 49 (0)9292 / 519 - 720) mede te delen, dat u deze overeenkomst wilt herroepen. U mag daarvoor het bijgevoegde [voorbeeld-herroepingsformulier] gebruiken, wat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóórdat de herroepingstermijn afloopt.

 

Volgens paragraaf 312g lid 2 nr. 1 BGB is het herroepingsrecht niet van toepassing op goederen die niet vooraf zijn geproduceerd, en waarbij voor de productie ervan een individuele selectie of aanwijzing door de consument vereist is, of die op unieke wijze op de persoonlijke wensen van de consument zijn afgestemd.

 

Gevolgen van de herroeping:

 

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk aan u terug te betalen, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij uw mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt; in geen geval worden voor u kosten berekend die samenhangen met deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst hebt geïnformeerd, aan ons terug te zenden of ons te overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan, als u de goederen binnen de termijn van veertien dagen verzendt. U dient de directe kosten voor het retourneren van de goederen te betalen. U dient uitsluitend te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dit waardeverlies terug te voeren is op een voor het testen van de aard, de kenmerken en de werking van de goederen niet noodzakelijk gebruik.

 

§ 4 Bezorging

Tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt, vindt de levering plaats vanaf de fabriek van Willy Maisel GmbH op het door de koper opgegeven bezorgadres. De overdracht van het risico vindt pas plaats bij de overdracht van de goederen aan de klant. De bezorging vindt uitsluitend plaats binnen de Bondsrepubliek Duitsland. De bezorging binnen Duitsland, België, Bulgarije, Bosnië, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Herzegovina, Ierland, IJsland, Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Zwitserland, Servië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Hongarije, Oekraïne, Wit-Rusland, Cyprus wordt uitgevoerd door de logistieke dienstverlener DHL.

 

De levertijd bedraagt 5 dagen bij onbewerkte goederen, en 30 dagen bij bewerkte goederen. Wanneer Willy Maisel GmbH tijdens de verwerking van uw bestelling vaststelt dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u daarover via een afzonderlijke e-mail geïnformeerd. Voor niet-beschikbare goederen komt geen overeenkomst tot stand.

§ 5 Prijzen en verzendkosten

Alle op de internetpagina's van de verkoper aangegeven prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke omzetbelasting.

 

De verkoper informeert de klant op deze internetpagina's over de van toepassing zijnde verzendkosten. De koper moet deze kosten betalen. Zoals blijkt uit paragraaf 3, is de klant eveneens gehouden om bij herroeping de directe kosten voor terugzending van de goederen te betalen.

§ 6 Garantie

Volgens de voorschriften van de paragrafen 437 ff uit het Duitse BGB heeft de consument recht op garantie voor gebreken aan de gekochte goederen.De klant kan vooral aanvullende prestaties verlangen (zoals hernieuwde levering of verhelpen van de gebreken). Willy Maisel GmbH heeft echter het recht om de klant te wijzen op hernieuwde levering, indien met het verhelpen van de gebreken onevenredige inspanningen gemoeid zouden zijn. Het recht op garantie vervalt twee jaar na levering van de goederen. De koper dient zijn garantieclaims in te dienen onder vermelding van het bestelnummer, zijn naam en adres evenals een korte vermelding van de redenen. Op verzoek van Willy Maisel GmbH verzendt de klant de gebrekkige goederen ter controle en op kosten en risico van Willy Maisel GmbH naar het volgende adres: Willy Maisel GmbH, Münchberger Str. 46, D-95176 Konradsreuth

 

§ 7 Betalingsvoorwaarden

In het kader van de bestelprocedure accepteert Willy Maisel GmbH de aangegeven betaalmethodes, zoals betaling met creditcard of per vooruitbetaling.

 

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Willy Maisel GmbH totdat zij volledig zijn betaald.

 

§ 9 Verrekening, retentie

De klant heeft uitsluitend recht op verrekening wanneer zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door Willy Maisel GmbH niet worden weerlegd. De klant heeft slechts recht op uitoefening van het retentierecht voorzover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde overeenkomst.

 

§ 10 Gegevensbescherming

De persoonsgegevens van de klanten die aan Willy Maisel GmbH in het kader van een zakelijke relatie bekend zijn gemaakt, worden opgeslagen en indien nodig voor de afhandeling van de bestelling aan aangesloten ondernemingen doorgegeven. Alle gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden door ons conform het geldende privacybeleid van Willy Maisel GmbH verzameld, opgeslagen en gebruikt. Deze gegevensbepalingen kunnen hier in afdrukbare vorm worden opgevraagd.

 

§ 11 Opslag van de besteltekst

De tekst van de bestelling wordt door ons niet opgeslagen en kan na afronding van de bestelling niet meer worden opgeroepen. De informatie van de bestelling wordt u samen met de e-mailbevestiging van uw bestelling nog eenmaal doorgezonden. U kunt uw bestelgegevens ook onmiddellijk na het verzenden van de bestelling printen.

 

§ 12 Slotbepalingen

Op alle overeenkomsten tussen Willy Maisel GmbH en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze keuze van het recht geldt uitsluitend voor zover daardoor geen dwingende toepasselijke voorschriften met betrekking tot consumentenbescherming van de staat waarin de consument op het tijdstip van zijn bestelling zijn gewone verblijfplaats heeft, worden onttrokken.

 

§ 13 Websiteprovider

De via het domein opel-workwear.com, opel-odziez-robocza.pl, opel-ropadetrabajo.es, opel-vêtementsdetravail.fr, opel-munkaruhazat.hu, opel-arbetsklader.se, opel-bedrijfskleding.nl, Opel-abbigliamentolavoro.it, Opel-arbeitskleidung.de, Opel-workwear.de

aangeboden website wordt beheerd door

 

Willy Maisel GmbH

Münchberger Str. 46

D-95176 Konradsreuth

 

vertegenwoordigd door de Algemeen Directeur: gedipl. kfm., gedipl. ing. Willy Maisel

 

gedipl. kfm., gedipl. ing. Willy Maisel

Telefoon: 00 49 (0)9292 / 519 – 500

E-mail: opel.workwear@world-of-textiles.com

 

Kantoor van inschrijving: Hof HRB 2480 BTW-nr.: DE812055777 Duits belastingnr.: 223/142/40077